Soi cầu bạch thủ XSHCM hôm nay
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
00 0 lần
01 0 lần
02 0 lần
03 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
07 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
Đầu 1
10 0 lần
11 0 lần
12 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
Đầu 2
20 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
Đầu 3
30 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
Đầu 4
40 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
46 0 lần
47 0 lần
48 0 lần
49 0 lần
Đầu 5
50 0 lần
51 0 lần
52 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
56 0 lần
57 0 lần
58 0 lần
59 0 lần
Đầu 6
60 0 lần
61 0 lần
62 0 lần
63 0 lần
64 0 lần
65 0 lần
66 0 lần
67 0 lần
68 0 lần
69 0 lần
Đầu 7
70 0 lần
71 0 lần
72 0 lần
73 0 lần
74 0 lần
75 0 lần
76 0 lần
77 0 lần
78 0 lần
79 0 lần
Đầu 8
80 0 lần
81 0 lần
82 0 lần
83 0 lần
84 0 lần
85 0 lần
86 0 lần
87 0 lần
88 0 lần
89 0 lần
Đầu 9
90 0 lần
91 0 lần
92 0 lần
93 0 lần
94 0 lần
95 0 lần
96 0 lần
97 0 lần
98 0 lần
99 0 lần
Loading ...
ĐB 0 3 1
G1 1 9 0 1 6 7 9 7 6 9 8 2
G2 1 5 3 3
G3 2 4 4 6 1 6 9 7 6 9 9 3 1 2 7 6 3 4 3 1 3 1 1 2 2 8 0 6 9 7 1 0 2 2 5
G4 4 2 1 1 3 3 9 2 8 2
G5 5 3 5 2 3
G6 3 1 9 6 5
G7 4 1 5 3 7 3
Loto: 31, 01, 97, 82, 33, 61, 69, 27, 31, 22, 97, 25, 13, 82, 23, 65, 73,
ĐB 9 9 7
G1 1 5 3 2 9 4 4 3 2 4 8 0
G2 3 5 3 2
G3 6 1 1 2 7 1 0 3 2 4 6 2 0 3 4 9 4 5 7 2 5 4 7 3 3 8 8 0 7 1 8 8 1 9 3
G4 9 6 4 1 5 9 1 6 0 4
G5 6 5 4 6 4
G6 5 5 7 3 7
G7 8 1 9 4 4 7
Loto: 97, 32, 43, 80, 32, 27, 24, 34, 72, 33, 71, 93, 15, 04, 64, 37, 47,
ĐB 1 9 9
G1 1 9 4 5 2 0 5 1 8 6 1 8
G2 3 9 9 3
G3 1 5 5 5 5 3 6 7 3 5 8 9 8 7 5 1 9 7 3 0 3 8 5 2 6 3 5 0 3 1 7 8 9 3 7
G4 8 4 2 0 1 9 2 7 5 1
G5 3 0 5 9 9
G6 8 3 5 0 9
G7 3 2 9 6 8 1
Loto: 99, 45, 51, 18, 93, 55, 35, 75, 30, 26, 31, 37, 01, 51, 99, 09, 81,
Backtotop
Thông báo